Courses Diploma in Civil Engineering

Results

Academic Year 2016-17 - 3rd Year Toppers

Civil Engineering (First Shift - 89%)

Sr. No. Student Name Percentage
01 Pawaskar Shubham Kishor 88.42%
02 Chaurasiya Varun Sushil 86.00%

Civil Engineering (Second Shift - 93%)

Sr. No. Student Name Percentage
01 Pangham Gaurav Narayan 88.70%
02 Toraskar Nitesh Ramakant
Jarali Vinayak Babu
86.24%